Årsrapporter

Her kan du laste ned årsrapporter som PDF
For 2022 har stiftelsen endret regnskapsprinsipp til aktivitetsbasert regnskap i tråd med anbefalt god regnskapsskikk for sparebankstiftelser. Utdelinger er presentert som utdelingskostnad i resultatregnskapet. I balansen er utdelingsfond ført som annen egenkapital og kun vedtatte ikke utbetalte utdelinger er oppført som kortsiktig gjeld. I tråd med god regnskapsskikk for små foretak er sammenligningstallene ikke omarbeidet.